بررسی مشکلات امنیتی وانتظامی درجلسه شورای شهربافرماندهی کلانتری صفادشت(۱۳۹۳٫۰۵٫۲۳)

adminshora7 مرداد ۲۳, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

درجلسه ای مشترک که روزپنجشنبه۱۳۹۳٫۰۵٫۲۳باحضوررئیس ،اعضای شوراوشهردارصفادشت بافرماندهی محترم کلانتری بخش صفادشت جناب سرگرد صالحی ومعاونت ایشان جناب سروان کُلدسته درسالن جلسات شهیداسماعیل خرقانی شورای اسلامی شهرصفادشت برگزارشدمسایل امنیتی وارتقاءضریب آن موردبحث قرارگرفت..دراین جلسه جناب سرگردصالحی ضمن تشکرازمردم دینداروبومی صفادشت که نسبت به شهرهای دیگرمشکلات انتظامیشان کمتراست ،گزارشی ازاقدامات صورت گرفته درچندماه اخیرراعنوان نمودند.درادامه رئیس ،اعضای شوراوشهردارصفادشت درزمینه ارتقای امنیت ،افزایش تعدادگشت ها،استفاده بیشترازظرفیت معتمدین محل،بحث ارتقای فرماندهی انتظامی بخش،بحث آموزش عمومی وهمگانی،بحث پوشش امنیتی دانش آموزان ودانشجویان و…درخواست های خودوشهروندان رامطرح نمودندومقررشدباپی گیری مسئولین شهری وبخش ومسئولین انتظامی اقدامات لازم صورت پذیرد.

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

پاسخی بگذارید »