جلسه تخصصی ریاست واعضای شورای اسلامی شهرصفادشت بامعاونت خدمات شهری ومسئول آتشنشانی شهرداری صفادشت (۱۳۹۳٫۰۱٫۲۸)

adminshora7 اردیبهشت ۱, ۱۳۹۳ ۰

درجلسه ای باحضوررئیس واعضای شورای اسلامی شهرصفادشت باآقای عبدی نکومعاونت محترم خدمات شهری وآقای کریمی مسئول آتشنشانی ومسئولین شیفت ها،روزپنجشنبه ۱۳۹۳٫۰۱٫۲۸برگزارشدمقررگردید:

این جلسات به دلیل اهمیت وخدمات رسان بودن آن بصورت مستمرادامه یابد.همچنین مسایل مربوط به شهرووبخش صفادشت شهرک صنعتی ،افراد،ایستگاهای جدید،بالابردن ظرفیت ایمنیساختمانها،ماشین های حمل ونقل عمومی وآموزش پرسنل واستخدامنیروهای جوان ومستعدموردبررسی قرارگرفت.

پیامک  (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

IMG_0005

IMG_0007

IMG_0008

پاسخی بگذارید »