حضورشورای روستای امیرآباددرسالن جلسات شورای اسلامی شهرصفادشت (۱۳۹۲٫۱۱٫۲۳)

adminshora7 بهمن ۲۳, ۱۳۹۲ ۰

درجلسه ای که باحضوررئیس ،اعضای شورای امیرآبادباشهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهرصفادشت برگزارشد،مسایل مربوط به این روستاپیروجلسه گذشته طرفین موردبررسی قرارگرفت ومقررشدخواسته های عزیزان ازطریق شهرداری وازدرآمدهای حریم وباهماهنگی بخشداری وشورای بخش صفادشت پی گیری گردد.شورای اسلامی شهرصفادشت دردورچهارم تعامل وهمکاری بیشترباشورای های روستاهای بخش رادرجهت پیشرفت ورشدبیشتربخش صفادشت رادردستورکارخودقرارداده است. 

IMG_0003 IMG_0004 IMG_0006 IMG_0007

پاسخی بگذارید »