شورای اسلامی شهرصفادشت،گزارش عملکرد »

گزارش عملکرد شوراوشهرداری صفادشت ۱۳۹۴

گزارش عملکرد شوراوشهرداری صفادشت ۱۳۹۴

adminshora7 مرداد ۳, ۱۳۹۵ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد نیمسال اول ۱۳۹۴ شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

گزارش عملکرد نیمسال اول ۱۳۹۴ شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

adminshora7 دی ۲۶, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت ۱۳۹۳

گزارش عملکردشورای اسلامی وشهرداری صفادشت ۱۳۹۳

adminshora7 خرداد ۲۰, ۱۳۹۴ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد شورای اسلامی وشهرداری صفادشت نیم سال اول ۱۳۹۳

گزارش عملکرد شورای اسلامی وشهرداری صفادشت نیم سال اول ۱۳۹۳

adminshora7 آذر ۱۸, ۱۳۹۳ ۰

پیامک : ۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۹۲

گزارش عملکرد ۱۳۹۲

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد۲۰ساله دهداری بی بی سکینه ، شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

گزارش عملکرد۲۰ساله دهداری بی بی سکینه ، شورای اسلامی وشهرداری صفادشت

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۹۱

گزارش عملکرد ۱۳۹۱

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۹۰

گزارش عملکرد ۱۳۹۰

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۹

گزارش عملکرد ۱۳۸۹

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۸

گزارش عملکرد ۱۳۸۸

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۷

گزارش عملکرد ۱۳۸۷

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۶

گزارش عملکرد ۱۳۸۶

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۵

گزارش عملکرد ۱۳۸۵

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۴

گزارش عملکرد ۱۳۸۴

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »
گزارش عملکرد ۱۳۸۳

گزارش عملکرد ۱۳۸۳

adminshora7 تیر ۴, ۱۳۹۳ ۰

پیامک (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۷۶۹)-رایانامه (shorayesafadasht@gmail.com)

بیشتر بخوانید »